Kabul Edilen Bildiriler

KatılımcılarTürkçe Başlıkİngilizce BaşlıkSunum DiliMekân
Seher KARASU - Ahmet YILDIRIM - Ayşe ASLAN - ÖZDEN YALÇINKAYA ALKARPandemide Çevrim İçi Eğitim Gören Öğrencilerin Derslere Yönelik Tutum Motivasyon ve Derslere Katılım İlişkisinin İncelenmesiInvestigation of the Relationship of Attitudes Motivation and Attendance to Classes of Students Receiving Online Education in the PandemicTürkçeZoom
Çağla Gül YESEVİ Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türk Dünyasında İş Birliğinin İnşası: Türk Devletleri TeşkilatıThe Construction of Cooperation in the Turkish world on the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye: The Organization of Turkic StatesİngilizceAntalya
Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİLCumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye’de Kalkınma: İnsani Gelişme Endeksi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından Bir DeğerlendirmeDevelopment in Türkiye in the Centenary of the Republic: An Evaluation in Terms of the Human Development Index and Sustainable Development GoalsTürkçeAntalya
Arif ÇELİKErken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Gayrimüslimlerin Statüsü (1923-1945)The Status of Non-Muslims in Turkey in the Early Republican Period (1923-1945) TürkçeAntalya
Emine AKTEN - Neylan ORAL - Merve ORAKPandemi Ekonomik Kriz ve Savaş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşamı Değerlendirme Becerilerini Etkiledi mi?Did the Pandemic Economic Crisis and War Affect the Life Evaluation Skills of Vocational School Students?TürkçeZoom
Ayça SOYMAÇDemokrat Parti Dönemi İktidar ve Muhalefet Gazeteleri: Ulus ve ZaferDemocratic Party Era Ruling and Opposition Newspapers: Ulus and ZaferTürkçeAntalya
Muhammed KALAYCİ - Ömer Faruk ALEMDAR - Salih TutarGerilim Teorisi Çerçevesinde Suç ve Satın Alma Gücü: G20 Ülkeleri ÖrneğiCrime and Purchasing Power in the Framework of Tension Theory: The Case of G20 CountriesTürkçeAntalya
Öznur YILMAZ ALTUNÇoklu Kimlikler: Sosyolojide Kimlik Çalışmalarında Yeni ArayışlarMultiple Identities: New Explorations in Identity Studies in SociologyTürkçeZoom
Yasemin BALCICumhuriyetin Yüzüncü Yılında Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kütüphanelerin Rolleri ve Bir Uygulama ÖrneğiRoles of Libraries and an Application Example in Open and Distance Learning in the Centenary of the RepublicTürkçeAntalya
Kerem YILDIRAKSiyasal Modernleşme Kuramı Çerçevesinde Siyasal Parti Yöneticilerinin Siyasal Katılım Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Elâzığ Örneğinde DeğerlendirilmesiThe Evaluation of The Factors Affecting The Political Party Leaders Political Participation Behaviors Within The Framework of Political Modernization Theory in The Example of ElâzığTürkçeZoom
Ümit Ünsal KAYA - Şerife Burcu KAYATiktok’ta Okul Öncesi Etiketiyle Yapılan Paylaşımların İncelenmesi Research Over Posts Tagged as Preschool on Tiktok TürkçeAntalya
Murat Necip ARMANBatı Balkanlarda Liberal Demokrasinin Gelişmesinin Önündeki Bir Engel Olarak Devletin Ele GeçirilmesiState Capture as a Hurdle to the Growth of Liberal Democracy in the Western BalkansİngilizceAntalya
Oğuz DÜZGÜNTürkiye Devleti’nin 1921-1924 Anayasalarındaki Cumhuriyetçi Maddelerin Kant’ın Cumhuriyet Anlayışıyla KarşılaştırılmasıComparison of the Republican Articles in the 1921-1924 Constitutions of the Turkish State with Kants Concept of the RepublicTürkçeZoom
Merve ÖZDEMİRDoğu ve Batı Dikotomisi Bağlamında Beyaz KaleThe White Castle in the Context of the East and West DichotomyTürkçeZoom
Şeyma GÜLERDiyalojik İletişim Teorisi Perspektifinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarına Yönelik Bir AnalizAn Analysis of İstanbul Metropolitan Municipality Social Media Accounts from the Perspective of Dialogical Communication TheoryTürkçeZoom
Emre PINARBAŞINiyazi Sayının Uşşak Makamındaki Taksimleri Ekseninde Segah Perdesi ve Uşşak Makamı Seyir AnlayışıUnderstanding of Segah Pitch and Uşşak Maqam Progression Through the Lens of Niyazi Sayıns Taksims in Uşşak MaqamTürkçeZoom
Turgay SEBZECİOĞLUKendi Kendine Öğrenen Türkçe Sohbet Botu Oluşturmak için Kullanışlı Tümce Kalıpları ve Konuşma StratejileriPractical Phrase Patterns and Conversational Strategies for the Creation of a Self-Learning Turkish ChatbotTürkçeAntalya
Voon Chin PHUA - Mehmet ŞEREMETİstanbulda Bir Çin Mahallesi Oluşturmak: “Eğer İnşa Edersen Onlar Gelirler If you build it they will come: Developing a Chinatown in Istanbul İngilizceAntalya
Rumeysa HOŞOĞLU KAMAPandemi Sürecinde Okullarda Yürütülen Çevrim İçi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir ÖrneğiEvaluation of Online Guidance and Counselling Services in Schools During the Pandemic Process: The Case of Nevşehir TürkçeZoom
Sinem GÜRGENTEPE - Taşkın KILIÇÇalışan Dostu İş Yeri Algısının Performansa Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Saha AraştırmasıThe Effect of Employee-Friendly Workplace on Performance: In Health InstitutionsTürkçeAntalya
Ufuk ERYüzerken Modernleşmek: Bir Modernleşme Fragmanı Olarak Cumhuriyet Döneminde Sayfiye ve Plaj Kültürünün OluşumuThe Formation of the Countryside and Beach Culture in the Republican Era as a Modernization Fragment TürkçeZoom
Yusuf KILIÇKsanthos Antik Kenti 2020-2023 Yılı ÇalışmalarıXanthos Ancient City 2020-2023 StudiesTürkçeZoom
Lütfullah Ufuk ERDOĞANLetoon Kutsal Alanı 2020-2023 Yılı ÇalışmalarıLetoon Sanctuary 2020-2023 Studies TürkçeZoom
Muhammet DOĞANKsanthos Antik Kenti Geçiş Kapılarının Kent İçerisindeki YeriThe Place of the Ancient City of Xanthos Crossing Gates in the CityTürkçeAntalya
Serpil SÖNMEZEvliya Çelebinin Gözünden Bitlis ŞehriThe City of Bitlis from the Eyes of Evliya ÇelebiTürkçeZoom
Abdulbekir YÜKSEKDAĞBir Grup Mezar Stelinin Üzerindeki Hayvan Figürlerinin İkonografisiIconography Of Animal Figures on a Group of Funerary StelaeTürkçeZoom
Mustafa Necati ÇOBAN - Ayşegül MAHİROĞULLARIKüresel İklim Değişikliğine Karşı Kentsel İklim Eylemi: C40 Kentleri İklim Liderlik Grubu Üzerine Bir Değerlendirme Urban Climate Action Against Global Climate Change: An Assessment of C40 Cities Climate Leadership GroupTürkçeAntalya
Yakup KILINÇKsanthos Antik Kenti Sur DuvarlarıXanthos Ancient City WallsTürkçeZoom
Selameddin BAYSALCumhuriyet Dönemi ve Zorlu Yaşam Olayları: Salgın HastalıklarRepublican Period and Difficult Life Events: EpidemicsTürkçeZoom
Mustafa Necati ÇOBAN - Ömer Faruk BİÇENAkademik Özgürlük Göstergeleri Kapsamında E-7 Ülkeleri için Bir İncelemeA Review of the E-7 Countries in the Framework of the Indicators on Academic FreedomTürkçeAntalya
Zeynep Benan DONDURUCU - Kübra KOCAMAN - İhsan KARLITürkiye Cumhuriyeti Anayasa Referandumlarının Türk Basınına Yansımaları: 1982 Anayasa Referandumunun Gündem Belirleme Kuramı Özelinde DeğerlendirilmesiReflections of the Constitutional Referendums of the Republic of Turkey on the Turkish Press: Evaluation of the 1982 Constitutional Referendum in terms of Agenda Setting TheoryTürkçeAntalya
Özer DURANErken Cumhuriyet Döneminde Seçmenlere Yönelik Hazırlanan Seçim Afişlerinin Göstergebilimsel AnaliziSemiotic Analysis of Election Posters Prepared for Voters During the Early Republican PeriodTürkçeAntalya
Betül SABAHÇI - Revzan AYDOĞAN GÜZÜNKEAfet Haberciliğinde Etik Sorunlar: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ÖrneğiEthical Problems in Disaster Journalism: Example of February 6 Kahramanmaraş EarthquakeTürkçeAntalya
Ali PARİM - Recep ALTAYCumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milliyetçiliğin Diziler Üzerinden Yeniden Üretimi: Al Sancak ÖrneğiReproduction of Nationalism Through TV Series in the Centenary of the Republic: The Example of Al SancakTürkçeAntalya
Hanzade URALMANCumhuriyetin Türkiye İş Bankası’nın Reklam Filmlerinde Sunulan DeğerleriThe Values ​​of the Republic Presented in the Advdertising Films of Türkiye İş BankTürkçeAntalya
Mustafa GÖKMENDemokrasi ve İnanç Özgürlüğü Çerçevesinde Demokrat Parti Döneminde Yayımlanan Çocuk Dergisi “Müslüman Çocuk” Dergisi Üzerine Bir AnalizAn Analysis of the Childrens Magazine Muslim Child Published During the Democratic Party Era Within the Framework of Democracy and Freedom of BeliefTürkçeAntalya
Öznur AYDIN - Mustafa AtatorunAvrupa Birliği’nin Mallların Serbest Dolaşımına İlişkin Yapmış Olduğu Ortaklık Anlaşmaları Sürdürülebilir mi?Can the Partnership Agreements of the European Union Regarding the free Movement of Goods Sustain?TürkçeZoom
Nurullah ÇİFTÇİCumhuriyet Halk Partisi’nin 1960 ve 1971 Askeri Müdahaleleri Öncesi Muhalefet Tavrının KarşılaştırmasıComparison of the Opposition Attitude of the Republican Peoples Party before the 1960 and 1971 Military InterventionsTürkçeZoom
Pınar ERTÖR AKYAZIKüçük Ölçekli Düşük Yoğunluklu Üretim Yapan Çiftçilerin Türkiye’de Biyoçeşitliliğin Korunmasındaki RolüThe Role of Small-Scale Low-Intensity Farmers for Biodiversity Conservation in TurkeyİngilizceZoom
Steve WİNİNGERTennesseedaki Kürt Topluluğunda Kürt Yemeği Kültürü ve MilliyetçiliğiKurdish Food Culture and Nationalism in The Tennessee Kurdish CommunityİngilizceZoom
Sadia AFRİNTürkiyede Örtünme Karşıtı Hareket ve 1920 1930lu Yıllarda Türk MilliyetçiliğiThe Anti Veiling Movement in Turkey and Turkish Nationalism in the 1920 and 1930İngilizceZoom
Atiye EMİROĞLUTek Parti Yönetiminin Deprem Politikaları (1940-1950 Arası)Earthquake Policies of the Single Party Administration (Between 1940 and 1950)TürkçeAntalya
Atahan Birol KARTALRekabetin Odak Noktası Olarak Doğu Akdeniz Jeopolitiği Enerji Güvenliği ve Türkiye’nin Enerji Politikaları Açısından Bölgenin Önemi Eastern Mediterranean Geopolitics as The Focal Point of Competition the Importance of the Region in Terms of Energy Security and Turkeys Energy PoliciesTürkçeAntalya
Merve TUFANToplumsal Adalet ve Sosyolojinin Dönüşümünde Türcülük Sorunsalı: Ayrımcılıkların Yeniden Üretilmesine Eleştirel YaklaşımlarThe Problem of Speciesism in the Transformation of Social Justice and Sociology: Critical Approaches to the Reproduction of DiscriminationsTürkçeAntalya
Ezgi Kaptan İŞCİ - Ahmet İŞÇİGeçici Koruma Statüsündeki Genç Göçmenlerin İşgücü Potansiyelinin Ev Sahibi Ülke İçin Önemi (Ev Sahibi Ülke Diline Hakimiyetin Sosyal Entegrasyona Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme)The Importance of Potential Workforce Energy of Young Immigrants in Temporary Protection Status for the Host Country (An Evaluation of the Impact of Host Language Mastery on Social Integration)TürkçeZoom
Şebnem EDİKLİSanatın Etik Sınırları: Hayvan Şiddeti Simgelerinin Eylemsel Şiddete Dönüşümü ve Sanatın Özgürlük İdealiEthical Limits of Art: Transformation of Animal Violence Symbols into Actual Violence and Arts Ideal of FreedomTürkçeAntalya
Vasila MÖHSÜMOVAKüreselleşme Kavramının Gelişimine Bakış: GerekliliklerDevelopment of the Concept of Globalization: RequirementsTürkçeAntalya
Emily ECKLESYaacov Ben-Dovun Erken Siyonist Filmlerinde Kadınlar Ürünler ve GençlikWomen Produce and Youth in the Early Zionist Films of Ya’acov Ben-DovİngilizceZoom
Tolgahan TİKTAŞÂşık Murat Çobanoğlu’nun Saz/Bağlama İcrasında Uygulamış Olduğu Mızrap Kalıplarının TespitiDetection of Picking Patterns Applied by Âşık Murat Çobanoğlu in Saz/Bağlama PerformanceTürkçeZoom
F. Eray DÖKÜBir Cumhuriyet Dönemi Arkeoloğu Ahmet Gökoğlu’nun Not Defterlerinde Paflagonya Kaya MezarlarıA Republican Period Archaeologist Ahmet GökoğluPaflagonian Rock Tombs in NotebooksTürkçeAntalya
Gizem ERSOYCumhuriyetten Günümüze Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları ve AraçlarıMonetary Policies And Instruments of the Central Bank of the Republic of from Turkey from the Republic to the PresentTürkçeZoom
Emine TÜRKMENUlusu Eğitmek: 1950lerde Türkiyede Marshall Planı Sağlık Broşürlerinde Sağlık Hijyen Kadın ve Çocuk BakımıEducating the Nation: HealthHygiene Women and Child Care in Marshall Plan Health Brochures in Turkey in the 1950sİngilizceZoom
Deniz YARDIM - Özge YALÇINER ERCOŞKUNDeprem Bilgi Sistemlerinin Veritabanları Üzerinden Karşılaştırması: Türkiye ve Amerika ÖrneğiComparison of Earthquake Information Systems through Databases: Turkey and USA ExampleTürkçeZoom
Enes BALOĞLUSiyasal İletişimde Siyasi Aktörlerin Sesi: Siyasal Kampanya Şarkıları The Voice of Political Actors in Political Communication: Political Campaign SongsTürkçeAntalya
Sadık DURANYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Konulu Makaleler Üzerine Bir İncelemeA Review of Articles on Writing Skills in Teaching Turkish as a Foreign LanguageTürkçeZoom
Cemal Melik DIVARCINeden Fantastik Edebiyat?Why Fantastic Literature?TürkçeAntalya
Mario LOVEDevrimci Devletin Topluluğu: Türkleştirme ve Cezayir ÖrneğiThe Totality of the Revolutionary State: Of Turkification and AlgeriaİngilizceZoom
John KECKAkdeniz Siyaseti: Cezayir ve Fransada Pied Noir Milliyetçiliği“A Mediterranean Politics”: Pied Noir Nationalism in Algeria and FranceİngilizceZoom
Melek ÇUBUKCUNehcül-Ferâdîste Sevgi İfadesi Taşıyan FiillerVerbs Carrying the Expression of Love in Nehcül-FerâdîsTürkçeAntalya
Ayhan KARAKAŞBor Yöresinden Derlenen Atasözü ve Deyimler ÜzerineProverbs and Idioms of Bor RegionTürkçeAntalya
Esra TARHANÂşık Ceyhani’nin Şiirlerinde Toplumsal EleştiriSocial Criticism in the Poems of Âşık CeyhaniTürkçeAntalya
İlker ÇAYLARisk Toplumu: Postmoderniteden Yeni ModerniteyeRisk Society: From Post Modernity to New ModernityİngilizceAntalya
Amin RASHIDOVKamu Borçlanmasında Sürdürülebilirlik Kavramının İncelenmesiExamining the Concept of Sustainability in Public BorrowingTürkçeZoom
Rauf RZAYEV - Rza MAMMADOVPazarlamanın Eğitime YansımalarıReflection of Marketing on EducationTürkçeZoom
Lindsey CRAIGUstaların Evinin Yıkımı: Postkolonyal Feminist Praksis ve Filistin Kadın HareketiTo Dismantle the Master’s House: Postcolonial Feminist Praxis and the Palestinian Women’s MovementİngilizceZoom
Özgür ÖZENCumhuriyetin İlk Yıllarında Muhsin Ertuğrul Sinemasına Genel Bir BakışAn Overview of Muhsin Ertuğrul Cinema in the First Years of the RepublicTürkçeZoom
Deniz KEBA EKİNCİ - Muhammet Hamdi EKİNCİTürkiye’nin 100.Yılında Büyük Deprem Felaketlerinin Medya Yansımaları: 1939 Erzincan 1999 Gölcük ve 2023 Kahramanmaraş Depremleri ÖrneğiMedia Reflections of Major Earthquake Disasters in Turkey on the 100th Anniversary: Examples of the 1939 Erzincan 1999 Gölcük and 2023 Kahramanmaraş EarthquakesTürkçeAntalya
Esra KAYAPINARTürkiye’nin Yüzüncü Yılına Özel Hazırlanan Kurumsal Reklam Filmlerinin Kültürel Göstergeler Bağlamında Analizi: Arçelik ve Bien Reklamları ÖrneğiAnalysis of Corporate Commercial Films Specially Prepared for Turkeys Centenary in the Context of Cultural Indicators: Example of Arçelik and Bien AdvertisementsTürkçeAntalya
Umut YAVUZÜrün Müşteri ve Pazar Odaklı Pazarlama Teorilerine Genel Bir BakışA General Overview of Product Customer and Market Oriented Marketing TheoriesİngilizceAntalya
Elif Nur KAYAKüresel İklim Değişikliği ve Küresel İlişkilere EtkisiGlobal Climate Change and Its Effect on Global RelationsTürkçeAntalya
Aysel ÇETİNKAYABelediyelerin Sürdürülebilirlik İletişiminde Sosyal Medya KullanımıThe Use of Social Media in Municipalities Sustainability CommunicationTürkçeAntalya
Tülin BAYRAKTAR - Oylum EKŞİ - Oğuz YAVUZYILMAZ -Dilay GÜVENÇ Sosyal Politika Geliştirme ve Uygulamalarında Sosyal Pazarlamanın RolüThe Role of Social Marketing in Social Policy Development and ImplementationTürkçeZoom
Adnan SERTPop Şarkılarındaki Cinsiyet Rolleri: Lady Gaga’nın Şarkılarının Söylem AnaliziGender Roles In Pop Songs: The Discourse Analysis of Lady Gaga’s SongsTürkçeZoom
Kemal AKKURTTarih Eğitiminde Yapay Zekânın Kullanımı Üzerine Bir DeğerlendirmeAn Evaluation on the Use of Artificial Intelligence in History EducationTürkçeAntalya